Loading

wait a moment

Výhodné riešenia pre ochranu zdravia zamestnancov

Pre každú firmu, ktorá zamestnáva zamestnancov, vyplýva zo zákona mnoho povinností. Na niektoré z nich je výhodnejšie objednať služby externej spoločnosti. Pre zjednodušenie povinností súvisiacich s ochranou zdravia pri práci máme pre vás jeden praktický tip.

Výhodné riešenia pre ochranu zdravia zamestnancov
Výhodné riešenia pre ochranu zdravia zamestnancov (Foto: unsplash.com)

Školenia BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je jednou z povinností zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí školenie BOZP vykonať prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom externého dodávateľa aspoň raz za dva roky, pokiaľ nie je v právnych predpisoch uvedené inak.

V obsahu školenia BOZP sú obsiahnuté informácie o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej informácie o zásadách bezpečnej práce a správania na pracovisku. Súčasťou školenia je tiež overovanie znalostí bezpečných pracovných postupov.

Prevencia v rámci bezpečnosti pri práci

V rámci uskutočňovaného školenia BOZP je potrebné informovať zamestnancov o existujúcom a predvídateľnom nebezpečenstve, jeho dopade na zdravie a spôsobe ochrany. Okrem toho sú zamestnanci poučení o zákazoch vstupu do priestoru, vykonávaní činností a nebezpečenstve rizík, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život ich samých či iných zamestnancov.

Školenia BOZP poučia zamestnancov aj o zavedených preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré boli za účelom ochrany zdravia pri práci vykonané. Dôležitou súčasťou je školenie BOZP o poskytnutí prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie v prípade požiaru.

PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) vykonáva súbor činností, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Povinnosť PZS stanovuje zákon. Jej prínosom je zníženie výskytu poškodenia zdravia zamestnancov. PZS je možné zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca. Ak je to pre váš podnik príliš nákladné, je možné ju zabezpečiť aj externou firmou.

PZS zabezpečí kvalitné pracovné podmienky a posúdi ich vplyv na zamestnancov. Stará sa tiež o posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov a o pravidelnosť lekárskych preventívnych prehliadok. Postará sa aj o správne aplikovanie platných právnych noriem do praxe.

Text:PR

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!